OKYO FOR DAILY LAY PRACTICE

(If you maintain an altar [butsudan], light candles and offer incense)

JYU BUTSU MYO

Shin-jin-pa-shin-bi-ru-sha-no-fu. En-mon-ho-shin-ru-sha-no-fu. Sen-pai-kya-shin-shi-kya-mu-ni-fu. To-rai-a-san-mi-ru-son-bu. Ji-ho-san-shi-i-shi-shi-fu. Dai-shin-bun-ji-su-ri-bu-sa. Dai-an-fu-gen-bu-sa. Dai-hi-kan-shi-in-bu-sa. Shi-son-bu-sa-mo-ko-sa. Mo-ko-ho-jya-ho-ro-mi.

SANGEMON

(repeat three times)

Ga shaku sho zo shoakugo kaiyu mushi tonjinchi jushin gui shi shosho issai gakon kai sange.

SANKI KAI

(repeat three times)

Namu-kie-butsu,

namu-kie-ho,

namu-kie-so.

Kie-butsu-mujo-son,

kie-ho-riyoku-son,

kie-so-wago-son.

Kie-butsu-kyo,

kie-ho-kyo,

kie-so-kyo.

MAKAHANNYA HARAMITA SHINGYO

Kan-ji-zai-bo-sa, gyo-jin-han-nya ha-ra-mitta-ji, sho-ken-go-on-kai-ku, do issai ku-yaku. Sha-ri-shi, shiki-fu-i-ku, ku-fu-i-shiki, shikisoku-ze-ku, ku-soku-ze-shiki, ju-so-gyo-shiki, yaku-bu-nyo-ze. Sha-ri-shi, ze-sho-ho-ku-so, fu-sho fu-metsu, fu-ku fu-jo, fu-zo fu-gen. Ze-ko ku-chu, mu-shiki mu-ju-so-gyo-shiki, mu-gen-ni-bi-zesshin-i, mu-shiki-sho-ko-mi-soku-ho, mu-gen-kai-nai-shi-mu-i shiki-kai-mu-mu-myo-yaku mu-mu-myo-jin, nai-shi-mu-roshi, yaku-mu ro-shi-jin, mu-ku shu-metsu-do, mu-chi-yaku mu-toku. I-mu-sho-tok-ko, Bodai-sat-ta, e-han-nya ha-ra-mi-ta-ko, shin-mukei-ge, mu-kei-ge-ko, mu-u-ku-fu, on-ri issai ten-do-mu-so, ku-gyo, ne-han. San-ze-shobutsu, e-han-nya-ha-ra-mi-ta-ko, toku-a-noku ta-ra-san myaku-san-bo-dai, ko-chi-han-nya-hara-mit-ta, ze-dai-jin-shu, ze-dai-myo-shu, zemu-jo-shu, ze-mu-to-do-shu, no-jo-issai-ku, shin-jitsu-fu-ko, ko-setsu-han-nya-ha-ra-mit-ta-shu, soku-setsu-shu-watsu, “Gya-tei gya-tei, hara-gya-tei, haraso-gya-tei, bo-ji sowaka.” Hannya-shingyo.

SHOSAISHU

(repeat three times)

Na-mu-sa-man-da, mo-to-nan, o-ha-ra-chi, koto-sha, so-no-nan, to-ji-to, en, gya-gya, gya-ki, gya-ki, unnun, shi-fu-ra-shi-fu-ra, ha-ra-shi-fura-ha-ra-shi-fu-ra, chi-shu-sa-chi-shu-sa, shushi-ri-shu-shi-ri, so-ha-ja-so-ha-ja se-chi-gya, shi-ri-ei, so-mo-ko.

HONZON EKO

NYAN-NI SAMPO ANSU SHINSHI. JO-RAI FUN-ZU “HO-JYA SHIN-KIN” “SHO-SAI-MYO KI-JYO JIN-SHU” SUSHI-KUNTEI UI-KYO “HON-SU SHI-KYA JI-RAI”. SHIN-JI JI-SHI SO-NEN BU-JYO BUKO BU-JI JYO HOSU-IN ASU SAN NYU HAKAI GIN SAN ZUN-NEN SHU-SHI.

JI-HO SAN-SHI I-SHI-SHIBU-SHI-SON BUSA MOKO-SA MOKO HO-JYA HORO-MI.

SHIKU SEIGAN MON

(repeat three times)

Shu-jo mu-hen

sei-gan-do;

Bon-no mu-jin

sei-gan-dan;

Ho-mon mu-ryo

sei-gan-gaku;

Butsu-do mu-jo

sei-gan-jo.

ENMEI JUKKU KANNON GYO

(repeat three times)

Kan-ze-on, na-mu-butsu, yo-butsu-u-in, yobutsu-u-en, bup-po-so-en, jo-raku-ga-jo, chonen-kan-ze-on, bo-nen-kan-ze-on, nen-nen-jushin-ki, nen-nen-fu-ri-shin.

(Perform three bows [sanpai] at the completion of chanting)